Privacy

Evangelischekerkbalen.Com © 2020  Privacy Policy  Terms of Use

Evangelische Kerk Balen

DISCLAIMER - COOKIES - PRIVACYVERKLARING


DISCLAIMER

De Kerkgemeente Evangelische Kerk “Pniël” te Balen
en de VZW Evangelische Kerk “Pniël”, Kolfstraat 9 te
2490 Balen kan in geen geval worden aansprakelijk
gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade
die zou ontstaan of ontstaat uit het gebruik van deze
website.


Bevoegde rechtbank
Elk geschil in verband met onze website of facebookpagina behoort tot de
exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, met uitsluiting van
iedere andere rechtbank.


COOKIES

De Kerkgemeente Evangelische Kerk “Pniël” te Balen en de VZW Evangelische
Kerk “Pniël”, Kolfstraat 9 te 2490 Balen gebruiken geen cookies om persoonlijke
informatie te verkrijgen of verwerken.


PRIVACYVERKLARING van de Kerkgemeente

Evangelische Kerk “Pniël” te Balen en
de VZW Evangelische Kerk “Pniël” te Balen
(Ondernemingsnummer BE 0449.842.250).
Adres: Kolfstraat 9 te 2490 Balen, België.


1. Verklaring

De Evangelische Kerk “Pniël” te Balen hecht veel waarde aan de bescherming van
de persoonsgegevens van de leden en gasten en zorgt dat hun privacy wordt
gerespecteerd.
De VZW Evangelische Kerk “Pniël” te Balen hecht veel waarde aan de
bescherming van de persoonsgegevens van de werkende en toegetreden leden
en zorgt dat hun privacy wordt gerespecteerd.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over
welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij
doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om
met persoonsgegevens.
De Evangelische Kerk “Pniël” te Balen en de VZW Evangelische Kerk “Pniël” te
Balen engageren zich ten volle te houden aan de toepasselijke privacy wet- en

regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(GDPR).


2. Onze verantwoordelijkheid

Als Evangelische Kerk “Pniël” te Balen en de VZW Evangelische Kerk “Pniël” te
Balen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit
betekent concreet dat:
● we uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel
waarvoor deze zijn verstrekt, namelijk binnen het kader van ons functioneren
als Evangelische kerkgemeenschap. Deze concrete doelstellingen staan
beschreven in de statuten van de VZW en hieronder in punt 3.
● de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot alleen de gegevens die
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
● uw uitdrukkelijke toestemming zal gevraagd worden voor de verwerking van
uw persoonsgegevens telkens wanneer de wet dit verplicht stelt.
● als we bepaalde gegevens digitaal opslaan, bijvoorbeeld in de vorm van een
leden- of deelnemerslijst, dan gebeurt dat altijd op zo’n manier dat enkel
bevoegde personen er toegang toe kunnen krijgen.
● de passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen
zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
● we geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is
voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
● wij u erop willen wijzen dat wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw
persoonsgegevens en deze respecteren.
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemene zin vragen
heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via bovenstaande
contactgegevens.


3. Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door de Evangelische Kerk “Pniël” te Balen en de
VZW Evangelische Kerk “Pniël” te Balen verwerkt in het kader van de volgende
doeleinden en rechtsgronden:
● om de leden en bezoekers uit te nodigen tot het bijwonen van de erediensten
en andere activiteiten van de Evangelische Kerk “Pniël” te Balen en de VZW
Evangelische Kerk “Pniël” te Balen.
● het informeren van leden en belangstellenden via nieuwsbrieven of
elektronische berichten over ontwikkelingen eigen aan de kerkgemeenschap,
de VZW, de denominatie en andere verwante instellingen.
● het meedelen van ontwikkelingen eigen aan de werking van de kerk en VZW.
● het bekomen van subsidiëring door de overheid (vb de jeugdraad en

cultuurraad van Balen, Mol en Meerhout, de VPKB, ...)
● Contactgegevens van ouders/voogd of een derde persoon dienen om hen te
bereiken in geval van nood.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens
van u vragen en verwerken:
● identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
● rijksregisternummer (enkel voor de leden van de raad van bestuur en
bestuursraad van de kerkgemeente)
● persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats,
nationaliteit
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor
we de gegevens hebben verkregen.


4. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken
indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven
doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor aansluiting bij de jeugdraden, de
cultuurraden, de VPKB.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. De verwerkingsovereenkomst heeft
tot doel met deze partijen (verwerkers) strikte afspraken te maken rond het
gebruik van de gegevens en de beveiliging ervan.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is of op last van de overheid (bijv. in het
kader van een gerechtelijk onderzoek).
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier
(schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te
allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de
verwerking voorafgaand aan de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen
persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.


5. Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen
jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de
ouder of wettelijke vertegenwoordiger.


6. Bewaartermijn

De kerkgemeente Evangelische Kerk “Pniël” te Balen en de VZW Evangelische
Kerk “Pniël” te Balen, bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk
voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De bewaartermijn van de gegevens is
10 jaar of zo lang u lid of effectief betrokken blijft bij de kerkgemeenschap. Na 10
jaar kunnen de persoonsgegevens evenals de andere verslagen en gegevens van
de kerkgemeenschap overgedragen worden aan het Evangelisch Documentatie
Centrum (EVADOC vzw) te Leuven voor archiefbewaring.


7. Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Volgende maatregelen werden genomen:
● de verwerking van persoonlijke gegevens is gecentraliseerd bij respectievelijk
de scriba van de kerk, de secretaris van de kerkgemeente Evangelische Kerk
“Pniël” te Balen en de secretaris van de VZW Evangelische Kerk “Pniël” te
Balen. Zij zijn evenals de andere verantwoordelijken gehouden aan
geheimhouding.
● het databestand met de persoonsgegevens wordt elektronisch bewaard in een
beveiligde omgeving. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid
op al onze systemen.
● we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen
bij fysieke of technische incidenten.
● we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
● onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.


8. Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de
persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. U heeft dus recht om
gegevens die op jou betrekking hebben in te kijken. U heeft recht op verbetering
en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. U heeft het recht
op wissing (verwijdering) van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen
hebben.
Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kunt opnemen.
Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze
verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te
laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij
kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.


9. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan
vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht
een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van privacybescherming.


10. Wijziging privacy statement

De Evangelische Kerk “Pniël” te Balen en de VZW Evangelische Kerk “Pniël” te
Balen kunnen het privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een
aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 28 januari
2024. De verschillende versies van ons privacy statement zullen in ons archief
worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.